Regulamin LKK INARI – grupy regularne

1. Osoby składające kartę zgłoszenia do Klubu winny uiścić miesięczną opłatę za udział w zajęciach ustaloną przez Zarząd Klubu. Z zajęć mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby mające na bieżąco uregulowane opłaty.

2. Każdy uczestnik zajęć otrzyma kartę zawodnika. Zagubienie bądź zniszczenie karty skutkować będzie uiszczeniem opłaty w kwocie 30 zł na poczet wystawienia nowej.

3. każdy uczestnik zajęć, przed rozpoczęciem nauki karate ma obowiązek konsultacji z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do treningu. Na tej podstawie uczestnik zajęć składa oświadczenie o swoim stanie zdrowia, w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składa opiekun prawny. Wszyscy ćwiczący w Klubie musza posiadać książeczkę sportowca podbitą przez właściwego lekarza. Raz do roku badania organizuje Klub, o czy informuje swoich członków z wyprzedzeniem. Do czasu wykonania badań przez lekarza osoby niepełnoletnie ćwiczą za zgodą opiekuna prawnego.

4. Wysokość składki klubowej jest ustalana na dany sezon szkoleniowy na posiedzeniach Zarządu Klubu i może ulegać zmianie. Warunkiem uczestnictwa z treningach jest opłacenie składki miesięcznej do 10 dnia każdego miesiąca. Nieopłacenie składki w terminie skutkuje jej wzrostem o 30 zł.

5. Składka miesięczna może zostać obniżona tylko i wyłącznie po wcześniejszym powiadomieniu trenera w przypadkach :
a) w przypadku miesięcznej nieobecności – 100%
b) gdy do danej sekcji uczęszczają członkowie rodziny – 20 zł/os (nie dotyczy treningów 1 raz w tygodniu)
d) w innych przypadkach – jednorazowe wejście na trening -30 zł

6. Za nieobecność na zajęciach nie przysługuje zwrot kosztów. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie treningowej po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Trenerowi.

7. Wpłaty należy dokonywać u Trenera.

8. W przypadku trudności w terminowym uregulowaniu składki należy termin płatności ustalić z Trenerem indywidualnie.

9. O przeniesieniu osoby ćwiczącej do innej grupy decyduje Trener.

10. Osoby które nie uczestniczą w zajęciach nie mogą przebywać na sali gimnastycznej (Dojo).

11. Karate-Gi (kimona), sprzęt oraz wszelkie inne materiały dotyczące karate można nabyć u Trenera po uprzednim ich zamówieniu. Klub posiada rabaty na zakup sprzętu.

12. Osoby wykazujące zdaniem Trenera znaczące postępy w nauce karate mogą zostać wybrane do Kadry Klubu (osoby będące w Kadrze startują w zawodach rangi ogólnopolskiej jak również międzynarodowej).

13. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu oraz łamiące Etykietę Dojo mogą zostać ukarane:
a) upomnieniem
b) naganą
c) zawieszeniem w prawach zawodnika lub członka Klubu
d) usunięciem z Klubu.

14. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Klubu, oraz zachowaniem na Dojo i stosowania się do ich wskazań.

Regulamin LKK INARI – grupy przedszkolne


1. W zajęciach ruchowych karate w przedszkolu mogą uczestniczyć osoby które oddały wypisaną kartę zgłoszenia zawodnika na dany sezon.

2. każde dziecko – uczestnik zajęć ruchowych karate w przedszkolu trenuje za zgodą swojego rodzica/opiekuna prawnego, który poświadcza że stan zdrowia dziecka zgodnie z jego wiedzą na to pozwala .

3. Wysokość składki klubowej jest ustalana na dany sezon szkoleniowy na posiedzeniach Zarządu Klubu i może ulegać zmianie. Warunkiem uczestnictwa z treningach jest opłacenie składki miesięcznej do 10 dnia każdego miesiąca.

4. Składkę miesięczną należy opłacić w przypadku gdy dziecko uczestniczyło w co najmniej 1 zajęciach w miesiącu. Średnio w miesiącu odbywają się 4 treningi.

5. W przedszkolu treningi nie są zbyt intensywne – nie przebieramy się. Skupiamy się na koordynacji ruchowej, podstawowych technikach karate oraz dyscyplinie podczas zajęć.

6. Osoby które nie uczestniczą w zajęciach nie mogą przebywać na sali gimnastycznej (dojo).

7. Składkę należy wpłacać na konto bankowe Klubu (numer konta widnieje w zakładce “kontakt”).

Za Zarząd : Artur Makała